Potrebno za upis

  • lična karta
  • prva rata da bi kandidat krenuo na teoretsku nastavu.
  • Po završenoj teoretskoj nastavi - PRIJAVLJUJE SE TEORIJSKI ISPIT
  • Po položenom teorijskom ispitu potrebno je doneti lekarsko uverenje za upisanu kategoriju da bi se krenulo sa praktičnom obukom.
  • Po završenoj praktičnoj obuci za kategorije (ukoliko kandidat nema nijednu kategoriju) potrebno je da kandidat donese potvrdu o položenom ispitu za prvu pomoć, da bi mogao da prijavi praktični ispit.
  • Po položenom praktičnom ispitu kandidat dobija uverenje o položenoj kategoriji kao i svu prateću dokumentaju koja mu je potrebna za podizanje vozačke dozvole.